Farnosť Terchová


Farský kostol TerchováTerchová je obec v okrese Žilina. Je typickou kopaničiarskou obcou s veľkým počtom osád. Svojou geografickou polohou je známa ako turistické centrum Malej Fatry a kultúrna oblasť Žilinského regiónu s pravidelnými podujatiami.

Farský kostol je zasvätený prvým slovanským vierozvestcom a patrónom Európy sv. Cyrilovi a Metodovi. Kostol bol postavený v r. 1942 – 49. V interiéri sú drevené plastiky solúnskych vierozvestov, kamenný obetný oltár z r. 1976, ktorý vytesali terchovskí kamenári. Na oknách sú vyleptané motívy z cyrilometodského obdobia.

Terchovský drevený betlehem je vyhotovený domácimi majstrami. Je rozdelený na dve časti. Prvá je venovaná Terchovej a starým ľudovým remeslám a druhá biblickým príbehom Nového zákona. Prvýkrát bol vystavený na Vianoce r. 1976.

Pod Rímskokatolícku cirkev Terchová patrí filiálka Vyšné Kamence.


Kontakt
Adresa farnosti Terchová

 

Sv. Martina 247, 013 06 Terchová

Telefón farnosť Terchová

 

041/569 51 90

Web farnosť Terchová

 

www.terchova.fara.sk

Email farnosť Terchová

 

terchova@fara.sk


Mapa