Krok 2022

Aplikácia vyžaduje nasledujúce oprávnenia:

INTERNET

Potrebné pre komunikáciu so serverom. Server zbiera dáta o počte krokov, ID používateľa a ID skupiny. Dáta sa posielajú stlačením tlačidiel synchronizácia a štatistiky.

ROZPOZNÁVANIE AKTIVITY

Oprávnenie umožňuje sledovať zmeny stavu pre zabudovaný krokomer.

KOMPATIBILITA

Aplikácia vyžaduje minimálne Android 9 (API level 28). Zariadenie musí obsahovať senzor „krokomer“. Ak zariadenie nepodporuje tento typ senzoru, aplikácia vás upozorní notifikáciou o nekompatibilite.

KROK 1.
Dočasne je potrebné povoliť inštaláciu z neznámych zdrojov.

KROK 2.
Nasnímaním QR kódu sa otvorí táto stránka. Po kliknutí na odkaz sa aplikácia stiahne „krok2022_vDD.MM.RRRR.apk”. Alebo použite nasledovný odkaz: Stiahni aplikáciu.

KROK 3.
Pri inštalácii vás systém varuje na bezpečnostné riziká ohľadom aplikácii z 3. strany. Po úspešnej inštalácii odporúčam opäť zakázať neznáme zdroje.

UPOZORNENIE 1.
Niektoré zariadenia (napr. Xiaomi) počas inštalácie falošne detegujú vírus typu trojan.

UPOZORNENIE 2.
Ak sa nepodarilo aktualizovať apku, najprv odinštalujte starú verziu.

Táto aplikácia vznikla s podporou projektu rozvoja Žilinskej diecézy. Cieľom projektu bolo vytvorenie mobilnej aplikácie na mobilný telefón, ktorá by počítala počet krokov. Aplikácia umožňuje vytvoriť skupinu n ľudí, ktorí by kráčali za dobrú vec alebo na dobrý úmysel, ktorý by si vopred stanovili. Po zapnutí aplikácie a odkráčaní napr. 1000 krokov by aplikácia vyzvala jeho užívateľa na vykonanie spoločného úmyslu alebo spoločnej dobrej veci.

Každý užívateľ tejto aplikácie si môže v svojom mobilnom telefóne sledovať na akom mieste sa nachádza v porovnaní s ostatnými užívateľmi danej aplikácie. Po týždni (alebo vopred stanovenej lehote) by bolo vyhodnotenie, koľko dobrých skutkov, modlitieb alebo inej vopred stanovenej činnosti bolo vykonanej v danej skupine na daný úmysel. Po stanovenej lehote by bolo možné vytvoriť novú skupinu s novým úmyslom.

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

1. Stiahnem si aplikáciu z úložiska na webovej stránke farnosti a nainštalujem podľa manuálu inštalácie. 

2. Spustím si aplikáciu na svojom zariadení.

3. Prihlásim sa resp. registrujem sa do aplikácie (zvolím svoje používateľské meno).

4. Zapojím sa už do existujúcej skupiny, ktorá má vlastný úmysel.

5. Alebo vytvorím novú skupinu s novým úmyslom (napr. Za jednotu farského spoločenstva). Zároveň nastavím aktivitu, ktorú je potrebné urobiť (napr. modlitba jedného desiatku sv. ruženca) a obdobie trvania (napr. jeden týždeň). Nastavím počet krokov, po ktorých dostane užívateľ aplikácie informáciu, že má vykonať danú aktivitu na daný úmysel (napr. po prejdení 1000 krokov sa mu na displeji zobrazí pripomienka).

6. Užívateľ si môže priebežne počas týždňa kontrolovať koľko krokov prešiel a na akom poradí v danej skupine sa nachádza. 5. Po týždni sa daná aktivita uzatvorí alebo môže pokračovať.

7. Nezabúdam na tlačidlo ŠTART, aby sa začali rátať moje kroky.